Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
zasiłek
Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany dla częściowego pokrycia wydatków koniecznych dla zapewnienia opieki i pomocy osobie, która ze względu na swoją niepełnosprawność ma ograniczoną zdolność do samodzielnej egzystencji i w związku z tym wymaga takiej opieki. Potrzeby osoby opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem lub innym członkiem rodziny rosną wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostem cen na produkty spożywcze, leki i usługi. Dla zapewnienia im normalnego bytu i możliwości specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji, kwota tego świadczenia systematycznie rośnie.

 

 

 

 

Kto może się ubiegać o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osoba niepełnosprawną, zrezygnowała z wykonywania pracy zarobkowej. Mogą się o niego ubiegać rodzice niepełnosprawnego dziecka, a także osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia, pod warunkiem jednak znacznej niepełnosprawności (o czym zaświadcza się w orzeczeniu o niepełnosprawności). Przysługuje też osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem powstania niepełnosprawności przed ukończeniem 21 roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne mogą również otrzymać osoby, które ukończyły 75 lat.

 

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zdarza się, że ZUS odmawia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na różne czynniki. Zwykle dotyczy to osób, którym przysługuje prawo do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego, a także osób przebywających w instytucji, która zapewnia im całodobową opiekę i utrzymanie. Nie mogą się o nie starać osoby, którym przysługuje już za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej. Lekarz orzecznik ZUS może dodatkowo zakwestionować stopień niepełnosprawności osoby, na którą wnioskuje się o świadczenie. W przypadku odmowy ZUS przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, możemy wystąpić raz jeszcze o jego przyznanie po zrzeczeniu się przysługujących nam już świadczeń, a w przypadku zakwestionowania stopnia niepełnosprawności, możemy wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy przez komisję lekarską ZUS.

 

Jak złożyć wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego?

W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Można to zrobić w urzędzie gminy lub miasta, a także w ośrodkach pomocy społecznej i innych jednostkach organizacyjnych gminy, w zależności od podmiotu, któremu została przekazana realizacja świadczeń rodzinnych w konkretnej gminie. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy, w którym potwierdza się wiek dziecka. Należy również pamiętać o przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w którym podaje się datę powstania tej niepełnosprawności. W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, dokumenty te nie są wymagane.

Jeśli wniosek zostanie wypełniony nieprawidłowo, osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zostanie wezwana pisemnie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Ma ona na to 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, podmiot przyjmujący go wyznacza termin 14-30 dni na uzupełnienie brakującego pliku dokumentów.

 

Ile wynosi zasiłek w 2021 roku?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego co 3 3 lata podlega obowiązkowej weryfikacji, podczas której uwzględnia się wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Od 1 listopada 2019 roku kwota ta wynosi dokładnie 215,84 zł. Kolejna weryfikacja kwot świadczeń rodzinnych i wysokości zasiłku pielęgnacyjnego planowana jest na 2021 r. Rada Ministrów podejmie wówczas decyzję o kształcie i zakresie bieżącej weryfikacji, co nie musi oznaczać wzrostu wysokości świadczenia. Jeśli jednak zostanie podjęta decyzja o jej podwyższeniu, nowa stawka będzie obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

 

zasiłek
Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany dla częściowego pokrycia wydatków koniecznych dla zapewnienia opieki i pomocy osobie, która ze względu na swoją niepełnosprawność ma ograniczoną zdolność do samodzielnej egzystencji i w związku z tym wymaga takiej opieki. Potrzeby osoby opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem lub innym członkiem rodziny rosną wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostem cen na produkty spożywcze, leki i usługi. Dla zapewnienia im normalnego bytu i możliwości specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji, kwota tego świadczenia systematycznie rośnie.

 

 

 

 

Kto może się ubiegać o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobie, która ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osoba niepełnosprawną, zrezygnowała z wykonywania pracy zarobkowej. Mogą się o niego ubiegać rodzice niepełnosprawnego dziecka, a także osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16 roku życia, pod warunkiem jednak znacznej niepełnosprawności (o czym zaświadcza się w orzeczeniu o niepełnosprawności). Przysługuje też osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem powstania niepełnosprawności przed ukończeniem 21 roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne mogą również otrzymać osoby, które ukończyły 75 lat.

 

Komu nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zdarza się, że ZUS odmawia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego ze względu na różne czynniki. Zwykle dotyczy to osób, którym przysługuje prawo do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego, a także osób przebywających w instytucji, która zapewnia im całodobową opiekę i utrzymanie. Nie mogą się o nie starać osoby, którym przysługuje już za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją osoby niepełnosprawnej. Lekarz orzecznik ZUS może dodatkowo zakwestionować stopień niepełnosprawności osoby, na którą wnioskuje się o świadczenie. W przypadku odmowy ZUS przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, możemy wystąpić raz jeszcze o jego przyznanie po zrzeczeniu się przysługujących nam już świadczeń, a w przypadku zakwestionowania stopnia niepełnosprawności, możemy wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy przez komisję lekarską ZUS.

 

Jak złożyć wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego?

W celu otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Można to zrobić w urzędzie gminy lub miasta, a także w ośrodkach pomocy społecznej i innych jednostkach organizacyjnych gminy, w zależności od podmiotu, któremu została przekazana realizacja świadczeń rodzinnych w konkretnej gminie. Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy, w którym potwierdza się wiek dziecka. Należy również pamiętać o przedstawieniu orzeczenia o niepełnosprawności lub o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w którym podaje się datę powstania tej niepełnosprawności. W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, dokumenty te nie są wymagane.

Jeśli wniosek zostanie wypełniony nieprawidłowo, osoba ubiegająca się o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego zostanie wezwana pisemnie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku. Ma ona na to 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych dokumentów, podmiot przyjmujący go wyznacza termin 14-30 dni na uzupełnienie brakującego pliku dokumentów.

 

Ile wynosi zasiłek w 2021 roku?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego co 3 3 lata podlega obowiązkowej weryfikacji, podczas której uwzględnia się wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Od 1 listopada 2019 roku kwota ta wynosi dokładnie 215,84 zł. Kolejna weryfikacja kwot świadczeń rodzinnych i wysokości zasiłku pielęgnacyjnego planowana jest na 2021 r. Rada Ministrów podejmie wówczas decyzję o kształcie i zakresie bieżącej weryfikacji, co nie musi oznaczać wzrostu wysokości świadczenia. Jeśli jednak zostanie podjęta decyzja o jej podwyższeniu, nowa stawka będzie obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

 

Strona 2

Sprawdź, czy przysługuje ci zasiłek opiekuńczy.

Benzyna alkilatowa - sposób na ekologiczne zasilanie małych maszyn i urządzeń